Algemene Voorwaarden 

Spoil You Box

 

Artikel 1 – toepassingsgebied, algemene plichten van de besteller, wijziging van de algemene voorwaarden.

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle huidige en toekomstige bestellingen die je hebt geplaatst. We noemen je hierna ‘abonnee of besteller’.

1.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk  kosteloos worden toegezonden.

1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is , zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronisch weg  kan worden  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op weg andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het gunstigst is.

1.6 Alle gegevens, die de besteller gedurende de bestelprocedure invult, moeten actueel en waarheidsgetrouw zijn. De besteller mag het  persoonlijke wachtwoord niet aan derden bekend maken en de besteller dient het zo te bewaren, dat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen, en de besteller dientSpoil You Box onverwijld schriftelijk mee te delen, wanneer de besteller het verliest of heeft doorgegeven. De besteller is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor misbruik, bijv. voor alle onbevoegde bestellingen met het wachtwoord door derden, en voor de daaruit voortvloeiende geldelijke vorderingen.

1.7 Spoil You Box behoudt het recht voor om de onderhavige AV met effect voor de toekomst volgens de volgende procedure te wijzigen. Spoil You Box zal de besteller met betrekking hiertoe van de beoogde wijzigingen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen en de besteller op het recht tot verzet wijzen. De wijzigingen gelden als aangenomen, wanneer de besteller niet binnen twee maanden na de mededeling van de wijziging verzet aantekent. Indien de besteller tegen de wijziging verzet aantekent, behoudt Spoil You Box het recht voor om wanneer het gaat om aanbodvarianten met onbepaalde looptijd c.q. onbepaalde aantal leveringen, de overeenkomst reglementair op te zeggen.

 

Artikel 2 – Het aanbod

2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2. Alle gegevens met betrekking tot onze goederen en prijzen voor het afsluiten van de overeenkomst zijn vrijblijvend en niet-bindend. De afbeeldingen van de producten hoeven niet altijd overeen t e komen met het uiterlijk van de geleverde producten. Vooral na een vernieuwing van het assortiment van de fabrikant kunnen veranderingen in het uiterlijk en de verpakking van de producten voorkomen.

2.3. Tussen Spoil You Box en de besteller wordt door het aannemen van een aanbieding van de besteller als volgt en rechtsgeldige koopovereenkomst gesloten. De besteller kan door het volledig invullen en bevestigen van het door Spoil You Box beschikbaar gestelde formulier een bindend aanbod inleveren. Spoil You Box kan dit aanbod door het toesturen van een bindende verklaring van aanvaarding of door het toesturen van de bestelde goederen aannemen. Tot dat moment kan Spoil You Box te allen tijde zonder opgaaf van redenen weigeren het  aanbod aan te nemen. Pas als het aanbod is aangenomen ontstaat aanspraak op levering van de goederen. Spoil You Box zal terstond langs elektronische weg bevestigen, dat Spoil You Box de bestelling heeft ontvangen. Deze ontvangstbevestiging is nog geen bindende aanvaarding van de bestelling. Onze verklaring van aanvaarding kan wel samen met de ontvangstbevestiging worden verstuurd.

2.4. Ons aanbod is gericht op de eindgebruiker in Nederland en de goederen zijn niet bestemd voor de wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen in hoeveelheden aangenomen die voor huishoudens gebruikelijk zijn.

 

Artikel 3 – Herroepingsrecht

3.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenk termijn gaat in op de dag na  ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt vertegenwoordiger.

3.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De besteller zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Voor cosmetica producten geldt dat deze niet gebruikt en/of geopend mogen worden. Indien de besteller van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De herroeping en retourzendingen moeten worden geadresseerd aan:

Spoil You Box
Johannes Vermeerstraat 53
1318 HN Almere

 

Artikel 4 – Kosten in geval van herroeping

4.1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

5.1.Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen, die op grond van hun hoedanigheid niet geschikt zijn om te worden geretourneerd of die snel kunnen). Dit geldt bijvoorbeeld voor al gebruikte, verontreinigde cosmetische producten.

 

Artikel 6 – Prijzen

6.1. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting

6.2. De rekeningen van Spoil You Box dienen, ongeacht het wettelijk herroepingsrecht, onmiddellijk te worden betaald.

6.3. Voor de betaling kan de besteller uitsluitend gebruik maken van de betalingsmodaliteiten, die tijdens de bestelling zijn overeengekomen en aangegeven. Voor de betalingsmodaliteiten, die ook voor minderjarigen toegankelijk zijn, is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger verreist.

6.4.de besteller heeft alleen recht op verrekening, wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, c.q. waarvoor het tijd is om tot een beslissing te komen of die niet door ons zijn betwist. De besteller is alleen bevoegd om een beroep te doen op het recht van retentie, wanneer de tegenwoordig op dezelfde overeenkomst berust.

 

Artikel 7  – Betaling

7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

7.2 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedrage of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht.

7.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van de Spoil You Box ter verzending gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Spoil You Box.

7.4 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de gedenktermijn als bedoeld in artikel 3 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.6 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakt redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 8 – Klachtenregeling

8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

8.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10 – Looptijd, opzegging, automatisch verlenging overeenkomst

10.1 Wanneer het aanbod een variant betreft met een vaste looptijd of een vast aantal overeengekomen regelmatige leveringen, dan eindigt de overeenkomst daarna, zonder dat het nodig is om de overeenkomst op te zeggen, en hij wordt niet automatisch verlengd.

10.2 Wanneer het aanbod een variant betreft met een onbepaalde looptijd, dan kan de overeenkomst door beide partijen te allen tijde met een opzegtermijn van 14 dagen voor de volgende leveringsmaand worden opgezegd. Zolang de overeenkomst inzake deze aanbodvarianten niet is opgezegd, wordt hij automatisch met de overgekomen looptijd, maar ten hoogste met een jaar verlengd.

 

Artikel 11 – Levering, leveringsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud

11.1 Spoil You Box behoudt het recht voor om pas te leveren, wanneer de goederen volledig zijn betaald en na afloop van de herroepingstermijn voor het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Er bestaat geen aanspraak op een eerdere levering.

11.2 Spoil You Box levert alleen in Nederland naar adressen, waar pakjes kunnen worden bezorgd.

11.3 Spoil You Box blijft eigenaar van de goederen, totdat de koopprijs volledig betaald is.

11.4 De Spoil You Box  wordt eens per maand geleverd. De datum van verzending wordt per mail bevestigd.

11.5. De Spoil You Box is niet verantwoordelijk voor vertraging van verzending indien veroorzaakt door een gebeurtenis redelijkerwijs buiten de controle van Spoil You Box.

 

Artikel 12 – Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van kracht.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Spoil You Box is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst indien veroorzaakt door een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle.

13.2. Het recht op schadevergoeding is beperkt tot schade die voor overeenkomsten als deze valt te voorzien en normaal is.

13.3. De besteller is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwing aanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

 

Artikel 14 – Gegevensbescherming

14.1. Zie hiervoor de privacyverklaring van Spoil You Box.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

15.2 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van januari 2018. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.